องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
  โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านบริกา...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามม...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 10]
 
  งานฝีมือ (สานกระด้ง)[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประ...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 38]
 
  งานวันสงกรานต์ 2566[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการหน้าบ้านน่ามอง ร่องระบายน้ำสะอาดปราศจากสิ่ง...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อ...[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)...[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบถังขยะเปียกลด...[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 20]
 

หน้า 1|2|3|4|5