องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 


 


 
พจอ.หญิงภัทรวดี สวนสระน้อย


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงานนายพรมมา สุวรรณไตร
นายอาทิตย์ อุเทศ นายเกียรติศักดิ์ เชื้อดวงผุย
พนักงานขับรถ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ