องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

กองคลัง 

นางบังอร วุฒิสังข์
 

ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางปรางค์ทอง นันทา

นายพีรพงค์ ดอนชวนชม
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
 
นางเกศริน จันทวงศ์
นางสาวสุพัตรา สุธรรม
นางสาวเพลินพิศ ทุมผารักษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน


-ว่าง-


เจ้าพนักงานธุรการ