องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

จำนวน คน

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563

กองคลัง 

นางบังอร วุฒิสังข์
 

ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางปรางค์ทอง นันทา
-ว่าง- นายพีรพงค์ ดอนชวนชม
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 
นายจตุภัทร แก้วภักดี นางสาวสุพัตรา สุธรรม
นางสาวเพลินพิศ ทุมผารักษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน


นายพิทยา วะราศรี


เจ้าพนักงานธุรการ