องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


               องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดทำโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอื่นๆ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม

2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ

3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร

            ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือก ตามโครงการบุคคลต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้แก่ นายจตุภัทร แก้วภักดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

2024-06-11
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-08-01
2023-07-31
2023-07-03
2023-06-29