องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการหน้าบ้านน่ามอง ร่องระบายน้ำสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการหน้าบ้านน่ามอง ร่องระบายน้ำสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ระหว่างวันที่ 7 - 15 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์

1.เพื่อรณรงค์ให้มีการพัฒนาหมู่บ้านและทำความสะอาดร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านของเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรให้มีความสะอาด ลดการเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ลดการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และแมลงอื่นๆ พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.เพื่อสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดกับร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

3.เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของร่องระบายน้ำในหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ให้เกิดความสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เกิดเป็น "ตำบลชุมภูพรน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง ร่องระบายน้ำสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย"  

 

2024-07-10
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-03-20
2024-02-05
2023-09-29
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11