องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ: www.cpp.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ระหว่างวันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2566

วัตถุประสงค์

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยจากโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งเห็นความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก

3.เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลชุมภูพร ทั้ง 13 หมู่บ้าน

2024-02-05
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-11
2023-07-03
2023-06-29
2023-06-08
2023-04-18
2023-04-07
2023-03-21