วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก เส้นนานายสนธยา - ฝายใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลึก ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง