ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอมร ศรีไชยา
ตำแหน่ง :ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนโยธา
หน้าที่ในกลุ่ม :