ชื่อ - นามสกุล :นายพิทยา วะราศรี
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนโยธา
หน้าที่ในกลุ่ม :