ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัดฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :