[ nana ]
ชื่อ-นามสกุล : 
yada beeno
ชื่อเล่น : 
ya
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
1/2/2508
อายุ : 
34
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
bozo23yada@gmail.com  
ที่อยู่ : 
2 ต.บางพูด
อำเภอ : 
ปากเกร็ด
จังหวัด : 
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
111120
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย